Mr. Queen และ True Beauty สองซีรีส์ที่ร้องเพลง ‘ชื่อกษัตริย์ยุคโชซอน’ เหมือนกัน

หลังจากดู Mr. Queen และ True Beauty ทำให้พบจุดเชื่อมโยงบางอย่างของทั้งสองซีรีส์ที่มีเพลง ‘ชื่อกษัตริย์ยุคโชซอน’ ปรากฏออกมาให้เห็น

PAT

January 3, 2021