Mr. Sunshine เรื่องรักระหว่างรบ สงครามเกาหลี-ญี่ปุ่น

Mr. Sunshine ซีรีส์โรแมนติกบนเส้นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงของเกาหลี ในช่วงรอยต่อการสิ้นสุดของราชวงศ์โชซอน ก่อนจะกลายเป็นเกาหลีในยุคใหม่

PASINEE P.

March 22, 2022

Mr. Sunshine เรื่องรักระหว่างรบ สงครามเกาหลี-ญี่ปุ่น

Mr. Sunshine ซีรีส์โรแมนติกบนเส้นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงของเกาหลี ในช่วงรอยต่อการสิ้นสุดของราชวงศ์โชซอน ก่อนวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มแพร่หลาย

PASINEE P.

March 12, 2022